اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
اختلال اضطراب اجتماعی چیست

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

اختلال اضطراب اجتماعی این اختلال در واقع ترس از اجتماع و عملکرد در موقعیت هاییست که دیگران شما را منفی قضاوت می کنند.
آذر ۲۸, ۱۳۹۸
مزایای تنهایی

مزایای تنهایی در چیست؟

مزایای تنهایی تنهایی اغلب یک سرزنش بد می باشد. نظر کارشناسان بر فضایل داشتن روابط اجتماعی می باشد.