فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
تک کلیه ای بودن کودکان

کودکان تک کلیه ای چطور زندگی می کننند؟

تک کلیه ای بودن در کودکان مثل چشم ها و ریه ها، که هر کدوم دوتاست، کلیه ها هم باید دوتا باشند.