مهر ۲۰, ۱۳۹۸
خطرات کلسترول بالا

کلسترول خون بالا چه خطراتی دارد؟

کلسترول چیست؟ کلسترول نوعی لیپید می باشد. ماده ای چربی شکل، و وکس مانند است که کبد به طور طبیعی تولید می کند.