مهر ۳, ۱۳۹۸
زمان تخمک گذاری

تخمک گذاری چیست؟

تخمک گذاری : تخمک گذاری بخشی از چرخه قاعدگی می باشد. این عمل زمانیست که تخمکی از تخمدان آزاد می شود.