شهریور ۱۶, ۱۳۹۸
برونشیت چیست

از برونشیت چه می دانید؟

برونشیت حاد یا مزمن چیست؟ لوله های برونشی شما هوا را از نای هایتان به ریه هایتان منتقل می کند.