دی ۷, ۱۳۹۸
علت به یاد نیاوردن رویاها

چرا خوابایی که می بینیم یادمون نمیاد؟

چرا از خواب که پامیشیم، رویاها یادمون نمیاد؟ اگر صبح با یک حس ناخوشی بلند شدید، و باز هم خوابتان یادتان نمی آید، ممکن است سوال […]