آذر ۲۳, ۱۳۹۸
افسردگی و بیماری MS

آیا بیماری MS افسردگی به همراه دارد؟

بیماری MS و افسردگی افسردگی و بیماری MS اغلب با هم همراهند و با هم اتفاق می افتند.