کارشناس مامایی

کارشناس مامایی باید قادر به نظارت ، مراقبت و توصیه به زنان دردوران بارداری ، زایمان و دوره بعد از زایمان ، هدایت زایمان ها با مسئولیت خود و مراقبت از نوزاد و شیرخوار و کودک زیر ۶ سال باشد . این مراقبت شامل پیشگیری ، کشف حالات غیر طبیعی در مادر و کودک ، فراهم ساختن کمک های پزشکی و اجرای اقدامات اورژانس در نبود کمک پزشکی می باشد .

دوره کارشناس مامایی یکی از دوره هایی آموزش عالی گروه پزشکی است که هدف آن تربیت کارشناسان متعهد در زمینه آموزش و خدمات مامایی است بطوریکه با کارآئی و مهارت لازم بتوانند به عرضه خدمات گسترده بهداشتی و مامایی در جهت تامین سلامت مادران و کودکان جامعه اسلامی ایران بپردازند .

ماما به شخصی اطلاق می شود که تحصیلات مامایی را در حد کارشناسی مامایی و کارشناسی ارشد برابر مقررات در مراکز آموزش داخلی و خارجی بپایان رسانیده و موفق به اخذ پروانه رسمی مامایی از مقامات صلاحیت دار مربوط شده باشد.

او وظیفه مهمی در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه دارد . کار ماما باید شامل آموزش دوران بارداری ، آماده کردن والدین برای پذیرش وظایف پدری و مادری بوده و به تنظیم خانواده و مراقبت های کودک وب عضی از موارد بیماری های زنان گسترش یابد.

وظایف کارشناس مامایی

۱ – آموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی و مامایی گسترده به جامعه زنان در سنین باروری با درک نیازهای فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و بهداشتی خانواده به منظور کمک به کم کردن میزان مرگ و میر مادر و نوزاد

۲ – مشاوره و راهنمائی خانواده در مورد بهداشت ازدواج و بهداشت نسل و مسائل دوران بارداری و بعد از زایمان و تنظیم خانواده

۳ – انجام کلیه مراقبت های دوران بارداری ، انجام زایمان و مراقبت های بعد از زایمان از جسمیی روانی و مراقبت نوزاد با مسئولیت کامل خود در بیمارستان ها و منازل و یا مراکز زایمانی دیگر

۴ – تشخیص زودرس بیماری های دوران بارداری و پی بردن به موارد غیر طبیعی در مادر و جنین و نوزاد و شیرخوار کمک گرفتن از پزشک در مورد لزوم و انجام فوریت های مامایی در صورت عدم دسترسی به پزشک در مواقع اورژانس

۵ – انجام اپی زیاتومی و ترمیم آن با استفاده از بیحسی موضعی

۶ – تشخیص بیماری های زنان و ارجاع به پزشک متخصص در صورت لزوم

۷ – گرفتن اسمیر از دهانه رحم و انجام معاینه پستان

۸ – پیشگیری از امراض زنان و بهداشت تنظیم خانواده در حد شرع مقدس اسلام و گذاردن IUD

کارشناس مامایی می تواند در بیمارستان ها، درمانگاه ها ، واحدهای بهداشتی، منازل ( مشاوره مامایی و زایمان درمنزل ) و هر شکل دیگری از ارائه خدمات مامایی کار کند .