مرداد ۱۹, ۱۳۹۸
پالپوتومی کودکان

پالپوتومی فقط برای کودکان انجام می شود؟

پالپوتومی چیست؟ پالپوتومی یک روش دندانپزشکی است که در آن پالپ دندان در تاج، برداشته می شود و پالپ درون کانال ریشه دیده می شود.