بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال چیست؟

مثل خیلی صنایع جهانی دیگر، دندانپزشکی از کامپایل بسیاری از فرایندها بهره می گیرد، و درهای جدیدی را برای بهبودی بیماران باز کرده است.
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
بیماری های لثه با ونیر دندان

بروز بیماری های لثه با ونیر دندان

آیا ونیر دندان باعث بیماری های لثه می شود؟ دنتال ونیرها یا ونیر دندان در دندانپزشکی زیبایی، زیبایی دوباره را به دندان ها برمی گردانند. اگر […]